Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3957 47f0 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaFreXxX FreXxX
4650 7d99 500
Reposted fromvaka vaka viahumane humane
4890 a52e
Reposted fromardoise ardoise viahumane humane
8712 0a5b 500
Reposted fromnoisetales noisetales viadrain832 drain832
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu.
— S. Chbosky, “Charlie” (via szydercza)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaButWhy ButWhy
7583 b9f9 500

verbalvomits:

Thanks, brain.

9192 f243 500
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaButWhy ButWhy
5675 b8c9
Reposted fromoutoflove outoflove viahumane humane
3268 b119 500
"Moja miłość"
Reposted fromwwannie wwannie viaPandaAttack PandaAttack
3254 ea83
Reposted fromepidemic epidemic viabalu balu
I w końcu chyba to zrozumiałam, że nie trzeba ani nowego roku, ani poniedziałku, ani cudownego znaku z nieba. Czekając na tą specjalną przyczynę do zmiany, opóźniamy tylko moment dojścia do celu.
http://mywonderland.soup.io/
Reposted frommywonderland mywonderland viaButWhy ButWhy
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viapuszkamileny puszkamileny
7376 ba96 500
Reposted fromvandalize vandalize viatytek tytek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl