Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1311 0128 500
Reposted fromsoftboi softboi viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
6096 2189 500
Reposted fromonlyman onlyman viagabor gabor

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viajunior13 junior13
9394 719f 500
Reposted fromanheros anheros via1911 1911
1361 8a18
Reposted fromzie zie viagogullo77 gogullo77
1315 20a6 500
Reposted frommangoe mangoe viagogullo77 gogullo77
1041 4018
Reposted frombabyface babyface viagogullo77 gogullo77
5880 ca53 500
Reposted fromsoftboi softboi viaerq erq
5990 570a
Reposted frombiesyfiodora biesyfiodora
Człowiek dla samego siebie jest o wiele więcej skomplikowaną i o wiele trudniejszą do wytłumaczenia istotą niż dla innych, bo ma przed sobą cały świat wewnętrzny, dla tych innych niedostrzegalny i tym samym poniekąd nie istniejący. Gubimy się we własnej duszy, nie umiejąc ani określenia, ani nazwy znaleźć dla rozmaitych jej składników, nie wiedząc, że w jej głębi drzemią instynkty zdolne w odpowiedniej chwili nad całym naszym jestestwem zapanować. I czasami jeden fakt, jedno spostrzeżenie w wewnętrznym świecie jak błyskawica oświetla wnętrze naszej własnej duszy, pozwala nam dojrzeć w niej pierwiastki, o których nigdyśmy nie myśleli i istnienia ich nigdy nie przypuszczali.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viaM-M M-M
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viajestemdeszczem jestemdeszczem
Człowiek dla samego siebie jest o wiele więcej skomplikowaną i o wiele trudniejszą do wytłumaczenia istotą niż dla innych, bo ma przed sobą cały świat wewnętrzny, dla tych innych niedostrzegalny i tym samym poniekąd nie istniejący. Gubimy się we własnej duszy, nie umiejąc ani określenia, ani nazwy znaleźć dla rozmaitych jej składników, nie wiedząc, że w jej głębi drzemią instynkty zdolne w odpowiedniej chwili nad całym naszym jestestwem zapanować. I czasami jeden fakt, jedno spostrzeżenie w wewnętrznym świecie jak błyskawica oświetla wnętrze naszej własnej duszy, pozwala nam dojrzeć w niej pierwiastki, o których nigdyśmy nie myśleli i istnienia ich nigdy nie przypuszczali.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan vianieobecnosc nieobecnosc
Zawsze jesteśmy wierni jakiejś miłości i dlatego omijają nas inne.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viaachiku achiku
8910 f8b8 500
Reposted frompiehus piehus viaachiku achiku
5882 3683 500
Reposted fromobliviate obliviate vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl