Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9209 7463 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaMsChocolate MsChocolate
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
9228 12d1 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viakmj kmj
4116 7c77
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
5723 a7c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viawhatkatefeel whatkatefeel
1530 872b 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamhhm mhhm
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaultraviolet ultraviolet
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viacoolstorybro23 coolstorybro23
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSapereAude SapereAude
3123 b0f6
6518 a719 500
Reposted fromcarol91 carol91 viamodalnaa modalnaa
Sztuka jest po to,aby pocieszyć,tych którzy są zniszczeni przez życie.
— Vincent Van Gogh
Reposted fromweightless weightless vialaparisienne laparisienne
Charlotte Le Bon. (Yves Saint Laurent - 2014)
Reposted frombluuu bluuu viadirtyliar dirtyliar
2720 faf0 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakmj kmj
Decyzje, które podejmuje się w ułamku sekundy, zawsze odkrywają naszą prawdziwą naturę, nasze autentyczne ja.
— Alex Kava
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamodalnaa modalnaa
3212 fd7a 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viakmj kmj
Reposted fromFlau Flau viakatt katt
1395 a903
sarenku i kitku
Reposted fromikari ikari viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl