Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1208 190a 500
1418 18be 500
Reposted frommangoe mangoe viapredictableannie predictableannie
0027 a105 500
Reposted fromniente niente
8750 34bc 500
Reposted fromandromede andromede
9170 9249 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
9649 9f61 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
9831 fdb6 500
Reposted fromvintagephotography vintagephotography
9837 fc07 500
Tak bardzo się boję, 
że jestem drzewem, co rośnie wątłe
w szczelinie wąskiej płyty chodnikowej
gdy mogłem być dumną sekwoją.
Reposted frombrainless brainless
9854 f7ce
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
9888 aab2
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
9920 a2a2 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
9925 8e4f
California
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Nie ma żadnej mnie, której mogłabym nienawidzić. Po prostu, kiedy zaglądam w głąb, nie widzę konkretnej osoby, tylko kłębowisko myśli, zachowań, okoliczności. I wielu z nich wcale nie odczuwam jako swoich. To nie jest coś, czego zawsze ja pragnę, co ja myślę czy robię. A kiedy szukam Prawdziwej Mnie, nigdy jej nie odnajduję.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viaadlerek12 adlerek12
7838 10a6 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaadlerek12 adlerek12
0841 1594 500
Reposted fromthetemple thetemple viaLogHiMa LogHiMa
2079 5ab3 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianukot nukot
Reposted fromFlau Flau viadestroyed destroyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl