Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakmj kmj
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaataliaboo ataliaboo
9715 b436
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
8676 ac38 500
Reposted fromlejibet lejibet viaataliaboo ataliaboo
8671 f65a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaataliaboo ataliaboo
3814 8c17
Reposted fromfungi fungi viamuladhara muladhara
9757 fed4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaxanth xanth
0253 940c 500
Reposted fromhagis hagis viarajska rajska
Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
— tumblr
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaxmissingx xmissingx
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic vialexxie lexxie
0237 78a7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
9764 2dd4 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues vialexxie lexxie
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viawiksz wiksz
1434 955f 500
Reposted fromzciach zciach viamissadventure missadventure
7596 ec8d

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaviva-salvadore viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl