Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9795 bc48 500
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaemenemems emenemems
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viakatt katt
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viaazathiana azathiana
Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.
— Maya Angelou
Reposted fromBirdofParadise BirdofParadise viaazathiana azathiana
Czasem wyglądam w lustrze jak milion dolarów. Czasem jak jeden zmięty dolar, do którego przykleiła Ci się w kieszeni guma do żucia. Zaakceptowanie tego faktu jest prawie tak przełomowym wydarzeniem życiowym jak nauczenie się tabliczki mnożenia.
— riennahera
Reposted frommadeliine madeliine viaazathiana azathiana
0891 fb76
Reposted fromfelicka felicka viaazathiana azathiana
5598 b1a7
Reposted fromnyaako nyaako viaazathiana azathiana
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viacoolstorybro23 coolstorybro23
3801 5eb0
Reposted fromiamstrong iamstrong viacoolstorybro23 coolstorybro23
Żeby sięgnąć po to, czego chcesz od życia,
musisz uciszyć swoich krytyków,
zaczynając od tego największego:
-siebie samego
— Regina Brett
Reposted fromviolethill violethill viaAmericanlover Americanlover
Cudowność chwil i wydarzeń nie wypływa z samej rzeczywistości, ale z naszego na nią spojrzenia. 
— Eric-Emmanuel Schmitt
 Gdy zaczynasz uciekać, ktoś zawsze chcę cię złapać.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viapomruki pomruki
6984 4cd8
Reposted fromtoadboy toadboy viaAmericanlover Americanlover
3060 a5f9
Reposted fromkaraibski karaibski viasoadysta soadysta

haukursig:

Isafjordur, Iceland

Reposted fromweightless weightless viamuladhara muladhara
Nie myl nigdy wykształcenia z wychowaniem - Żadna uczelnia nie nauczy Cię szacunku do innych i kultury osobistej. To się wynosi z domu.
4956 0560
Reposted fromdailylife dailylife viacoolstorybro23 coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl