Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapkz451 pkz451

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
0614 4ce4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajaphy japhy
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viapkz451 pkz451
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viapkz451 pkz451
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na vialiwq liwq
(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapkz451 pkz451
0449 32e5
Reposted fromverronique verronique vialekkaprzesada lekkaprzesada
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaola4650 ola4650
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaola4650 ola4650
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viapkz451 pkz451
6569 1cd3 500
Reposted fromImmaculate Immaculate vialekkaprzesada lekkaprzesada
 Gdy zaczynasz uciekać, ktoś zawsze chcę cię złapać.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viapkz451 pkz451
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
4734 d636 500

submittosubtitles:

Kabe atsuki heya (1956) aka The Thick-Walled Room

Reposted fromLittleJack LittleJack vialekkaprzesada lekkaprzesada
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl