Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0110 be15 500
Jacek Dukaj — "Król Bólu" (jedno z opowiadań)
Reposted fromforhwon forhwon viagdziejestola gdziejestola
6117 1a82 500
N_ights
Reposted fromPoranny Poranny viaworthit worthit
8097 8907

energy:

let it hurt

Reposted fromSkydelan Skydelan viaultraviolet ultraviolet
1313 dc52 500
Reposted fromtfu tfu viaultraviolet ultraviolet
1963 2f9e 500
Reposted fromratek ratek viaultraviolet ultraviolet
9109 f2e8
Reposted fromicanread icanread viaultraviolet ultraviolet
Reposted fromcouples couples viaZeuko Zeuko
8420 e9cf
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaZeuko Zeuko
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaZeuko Zeuko
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaZeuko Zeuko
5732 1797
1278 1fad
Reposted fromJuliette Juliette viaZeuko Zeuko
4244 fa51
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viairmelin irmelin
Dobrych ludzi świat pożera na śniadanie.
— Mark Lawrence – "Cesarz Cierni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomruki pomruki
Czy już nie ma nikogo, z kim można porozmawiać o filmie, muzyce, czy sztuce? Ludzie żyją bez pasji i nie wiedzą co robić w życiu. Jakaś jebana wegetacja.
Reposted fromkrn krn viadirtyliar dirtyliar
A głębia spojrzenia oznacza, że ktoś przeżył więcej, niż miał ochotę.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viagdziejestola gdziejestola

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem
7742 0791 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viairmelin irmelin
(...) czasem mam lat cztery, 
A czasem cztery tysiące. 
— Leopold Staff, Wiek
5909 55bc 500
Reposted fromseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl