Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0237 78a7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
9764 2dd4 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues vialexxie lexxie
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viawiksz wiksz
1434 955f 500
Reposted fromzciach zciach viamissadventure missadventure
7596 ec8d

motheroflyrics:

cloves - everybodys son

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaviva-salvadore viva-salvadore
8794 5b42 500
Reposted fromajema ajema viaviva-salvadore viva-salvadore
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaolvido olvido
4524 1de9
Reposted fromkarahippie karahippie viapszczola91 pszczola91
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

0493 ac91 500
Reposted fromXandir Xandir viapszczola91 pszczola91
8126 4585
Reposted fromteijakool teijakool viameem meem
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
2173 011e
Reposted fromanheros anheros viawartimenovelty wartimenovelty
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
8058 a74c 500
Reposted fromsavatage savatage viaviva-salvadore viva-salvadore
2486 c4a7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl