Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0993 0b73
Bloody waterfall in Antarctica. Red color comes from a high concentration of iron in water.
Reposted from0 0 viapredictableannie predictableannie
6491 c229 500
Reposted fromowca owca viamodalna modalna
0619 bfe7 500
A Window on the Quai Voltaire by Andre Kertesz,  Paris, 1928
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viakatt katt
4020 86cf
Interior Strandgade 30  1904 Vilhelm Hammershoi
Reposted fromTheGallery TheGallery
4021 b4ba
Interior with Woman at Piano 1901 Vilhelm Hammershoi
Reposted fromTheGallery TheGallery
5874 6d1b 500
Ariel Davis
Reposted fromhrafn hrafn viaescape-artist escape-artist
9093 b394 500
8576 dce8 500

the-eternal-moonshine:

July 16, 1969 - launch of Apollo 11

Reposted fromSphinx Sphinx viasebastiankomandor sebastiankomandor
2745 0cda 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viahornypigeon hornypigeon
2638 bf81 500
Reposted fromrichardgecko richardgecko vianiepogoda niepogoda
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale która chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy: prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka via48hrs 48hrs
9441 6f0e 500
8540 8894 500
Reposted frommiischa miischa viapredictableannie predictableannie
5925 72dd 500
Constantine Gedal
Reposted fromhrafn hrafn viapredictableannie predictableannie
5794 e647 500
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs vialaparisienne laparisienne
3354 457c
Reposted fromFlau Flau viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...