Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6986 4d60 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues
7744 8a83 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
8081 4a83 500
1998
Reposted fromjustynki justynki
8939 7045
Reposted fromteijakool teijakool
0156 b5bb 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viabitstacker bitstacker
5353 2287 500
Reposted frompanimruk panimruk viasatyrlane satyrlane
7078 7077 500
6100 a724 500
Reposted frompiehus piehus viamothsdevourer mothsdevourer
5921 7707 500
Reposted frommiststueck miststueck viamothsdevourer mothsdevourer
6164 da3e 500
Reposted fromxanth xanth viafrikadelle frikadelle
9266 ca23
Reposted fromkatmemow katmemow viakirstenow kirstenow

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viaheartbreak heartbreak
4992 3bee
Wybacz sobie w ciągu najbliższych pięciu minut, bo nic tak nie dekoncentruje jak wściekłość na samego siebie.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viafou fou
7992 000d
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaMeeresbraut Meeresbraut
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl